.

2007/Jun/18

WEEK2.0

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

- บุคลิกภาพของแต่ละพื้นที่ล้วนเกิดจากปัจจัยหลากหลายที่เป็นตัวกระทบ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และอื่นๆที่สำคัญก็คือวัฒนธรรมวิธีคิด :มรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย ภาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- สภาพแวดล้อมเหมือนโจทย์ขั้นต้น ชีวิตใดๆจะดำเนินไปอย่างไรก็ต้องตอบโจทย์นี้อยู่ตลอดเวลา คำตอบที่ได้มีหลากหลายตั้งแต่ตอบรับจนถึงปฏิเสธ :มรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย ภาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- "เป็นอารยะโดยการดูถูกรากเหง้าตนเองอย่างงั้นหรือผู้พัน"
"อยู่รอดกันแบบไหนกันล่ะผู้พัน ไม้ใหญ่จะยืนทะนงต้านแรงช้างสารอยู่ได้
ก็ด้วยรากที่หยั่งลึกแข็งแรง
ถ้าไม่ดูแลรักษากันไว้ให้ดี เราจะอยู่รอดกันได้แบบไหน ท่านครู จากภาพยนต์เรื่องโหมโรง:

- "สัมพันธภาพค้นหาการปรับตัว การปรับตัวก็คือศิลปะ ศิลปะของชีวิตวางอยู่ในการปรับตัวซ้ำอยู่เสมอต่อบรรดาสรรพสิ่งที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรา": คะคุโซ ดอคะคระ The Book of Tea

- "คุณลักษณะที่เรียกว่าความงามนั้น งอกเงยจากความเป็นจริงของชีวิต": จุนนิจิโร ทานิซากิ

- ความสัมพันธ์ของการปรับตัวซ้ำอยู่เสมอของมนุษย์ต่อสรรพสิ่งรอบตัวนั่นคือ"ศิลปะ"และ"สุนทรี"ที่งอกเงยขึ้นมาจาก"ความเป็นจริงของชีวิต"นั่นเอง:มรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย ภาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- หากมนุษย์เกิดในป่าและเติบโตในป่า มนุษย์จะไม่เป็นมนุษย์ เพราะไม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของมนุษย์ :วัฒนธรรมกับการบริหาร ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

- ส่วนสำคัญของวัฒนธรรม คือภาษา:วัฒนธรรมกับการบริหาร ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

- อำนาตทำให้ระเบียบสังคม วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป"การเมือง":วัฒนธรรมกับการบริหาร ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

- วัฒนธรรมบางอย่างมีอิทธิพลและความสำคัญ ต่อการขัดขวาง ส่งเสริม ความเจริญทางสังคม :วัฒนธรรมกับการบริหาร ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน (CHOOSE IT ! )

- E. Hiller กล่าวว่าสังคม หมายถึง การที่มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างเป็นปึกแผ่นโดยมีวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อม:วัฒนธรรมกับการบริหาร ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

- วัฒนธรรมเป็นแบบฉบับที่กำหนดพฤติกรรมแห่งชีวิตลงไปว่าเราต้องทำอะไร อะไรชั่ว อะไรดี:วัฒนธรรมกับการบริหาร ศ.ดร.ไพบูลย์ ช่างเรียน

- โดยความเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวพันกันอย่างไรในฐานะที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบทุกส่วนของมนุษย์เกิดขึ้นจากมนุษย์ มีศูนย์กลางอยู่ที่มนุษย์และเป็นผลผลิตของมนุษย์:แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ดักลาส โอลิเวอร์ (CHOOSE IT ! )

- ลักษณะนิสัยที่ได้จากการเรียนรู้ซึ่งสมาชิกของชุมชนหรือเผ่าที่เราพูดถึงจะมีร่วมกัน:แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ดักลาส โอลิเวอร์

- ธรรมชาติของมนุษย์ เท่ากับ สภาพจิตร่วมกันของมวลมนุษย์:แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ดักลาส โอลิเวอร์

- ทฤษฎีที่ถือว่ามนุษย์ทุกแห่งต้องก้าวขนานกันไปตามยุคของพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ผ่านพ้นต่อเนื่อง:แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ดักลาส โอลิเวอร์ (CHOOSE IT ! )

- "วัฏจักรชีวิต" ของปัจเจกบุคคลโดยเฉพาะในวิถีทางซึ่งในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างในความคิดและประเพณีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทางกายภาพ:แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ดักลาส โอลิเวอร์

- จิตของมนุษย์ มีแนวโน้มที่จะไปสู่"ความก้าวหน้า"ในตัวของมันเอง:แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา ดักลาส โอลิเวอร์

Comment

Comment:

Tweet


Excellent & remarkable post! I have been visiting various blogs for my term papers writing research . I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information......Regards

#2 by Term Papers Writing (119.157.186.193) At 2010-09-28 14:05,
awegaw1.txt;2;5
#1 by PSRAdIMbteuMFtCHqi (194.8.75.52) At 2009-10-11 20:03,